Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Study on the Application of Vibration Isolation by Using a Trench in Frame Structures

Pinwu Guan1, Zheng Ma1, Pu Zhang1, Shizhan Xu1,*, Wei Liu2, Yanwei Guo2, Xin Yang2, Zhen Wang2, Haibo Wang2, Chao Yuan2, Jie Wang2

1 Zhengzhou University, Zhengzhou, 450002, China
2 Henan Xixi Expressway Construction Co., Ltd., Nanyang, 450015, China

* Corresponding Author: Shizhan Xu. Email: email

TSP_SDHM_11383.pdf

  • 995

    View

  • 458

    Download

  • 0

    Like

Share Link