Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Weak Fault Detection of Rotor Winding Inter-Turn Short Circuit in Excitation System Based on Residual Interval Observer

Gang Liu1, Xinqi Chen2,3,*, Lijuan Bao1, Linbo Xu2,3, Chaochao Dai1, Lei Yang2,3, Chengmin Wang4

1 Zhejiang Zheneng Jiahua Power Generation Co., Ltd., Hangzhou, 314201, China
2 Zhejiang Zheneng Technology Research Institute Co., Ltd., Hangzhou, 310000, China
3 Zhejiang Key Laboratory of High Efficiency, Energy Saving and Pollutant Control Technology for Thermal Power Generation, Hangzhou, 310000, China
4 Shanghai Jiaotong University, Shanghai, 200240, China

* Corresponding Author: Xinqi Chen. Email: email

TSP_SDHM_23583.pdf

  • 404

    View

  • 281

    Download

  • 0

    Like

Share Link