Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Development of Features for Early Detection of Defects and Assessment of Bridge Decks

Ahmed Silik1,2,7, Xiaodong Wang3, Chenyue Mei3, Xiaolei Jin3, Xudong Zhou4, Wei Zhou4, Congning Chen4, Weixing Hong1,2, Jiawei Li1,2, Mingjie Mao1,2, Yuhan Liu1,2, Mohammad Noori5,6,*, Wael A. Altabey8,*

1 Nanjing Zhixing Information Technology Co., Ltd., Nanjing, China
2 Jiangsu Advance Transportation Institute, Nanjing, China
3 Suzhou Highway Development Center, Suzhou, China
4 Guangdong Communications Group Co., Ltd., Guangzhou, China
5 Department of Mechanical Engineering, California Polytechnic State University, San Luis Obispo, CA, 93405, USA
6 School of Civil Engineering, University of Leeds, Leeds, LS2 9JT, UK
7 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering Sciences, Nyala University, Nyala, 092, Sudan
8 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Alexandria University, Alexandria, 21544, Egypt

* Corresponding Authors: Mohammad Noori. Email: email; Wael A. Altabey. Email: email

TSP_SDHM_23617.pdf

  • 406

    View

  • 244

    Download

  • 0

    Like

Share Link