Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Research on Sleeve Grouting Density Detection Based on the Impact Echo Method

Pu Zhang1, Yingjun Li1, Xinyu Zhu1, Shizhan Xu1, Pinwu Guan1,*, Wei Liu2, Yanwei Guo2, Haibo Wang2

1 School of Civil Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450000, China
2 Xixi Expressway Construction Co., Ltd., Nanyang, 474450, China

* Corresponding Author: Pinwu Guan. Email: email

TSP_SDHM_46986.pdf

  • 387

    View

  • 143

    Download

  • 0

    Like

Share Link