Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Thymidylate synthase confers pemetrexed resistance of non-small cell lung cancer cells by EGFR/PI3K/AKT pathway

DAN ZHANG1, HAIJING LIU1, ZHENNAN YI2, YUANYUAN LU3, YANYAN CHEN4, WEIQIANG SU2, HUIBING LIN2, ZHIHUI ZHANG5,*, WEI LEI6,*

1 Department of Oncology, Center People’s Hospital of Zhanjiang, Zhanjiang, 524000, China
2 Department of Respiration, Center People’s Hospital of Zhanjiang, Zhanjiang, 524000, China
3 Department of Oncology, Yijishan Hospital Affiliated to Wannan Medical College, Wuhu, 241001, China
4 Department of Oncology, The Affiliated Hospital of Guangdong Medical University, Zhanjiang, 524001, China
5 Department of Thoracic Surgery, Center People’s Hospital of Zhanjiang, Zhanjiang, 524000, China
6 Cardiovascular Medicine Center, Affiliated Hospital of Guangdong Medical University, Zhanjiang, 524001, China

* Address correspondence to: Zhihui Zhang, email; Wei Lei, email

TSP_BIOCELL_12504.pdf

  • 2121

    View

  • 1416

    Download

  • 0

    Like

Share Link