Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Inhibition of H2O2-induced apoptosis of GC2-spg cells by functionalized selenium nanoparticles with lentinan through ROS-mediated ERK/p53 signaling pathways

MIAOMIAO LI1,#, DANYANG CHEN2,#, JUNYI KE1, RUILIN ZHENG2, JINGYAO SU2, ZILIN ZHENG1, JIEYI LUO1, HANRAN MAI1, FAN JIANG1, YANXIA QU1, XIAOQIONG GU1, BING ZHU2, YINGHUA LI2,*, LIANDONG ZUO1,*

1 Department of Andrology, Guangzhou Women and Children’s Medical Center, Guangzhou Medical University, Guangzhou, 510120, China
2 Center Laboratory, Guangzhou Women and Children’s Medical Center, Guangzhou Medical University, Guangzhou, 510120, China

* Corresponding Authors: YINGHUA LI. Email: email; LIANDONG ZUO. Email: email
# These authors contributed equally to this work

TSP_BIOCELL_25154.pdf

  • 1199

    View

  • 475

    Download

  • 0

    Like

Share Link