Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Biological function of miRNA-145-5p in angiotensin II induced renal inflammation

BIN LI1,2,3,#, YUCHENG SHENG4,#, XIAOYING XU4, SHENGCUN WANG3, HONGYAN SONG3, JINGYUAN LI3, HAONAN JI1, QINGHUA WANG3, XIAODI ZHOU1,*, LONGJU QI2,*

1 Department of Pediatrics, Affiliated Hospital of Nantong University, Nantong, 226001, China
2 Department of Science and Education, Affiliated Nantong Hospital 3 of Nantong University, Nantong, 226001, China
3 Laboratory Animal Center, Nantong University, Nantong, 226001, China
4 Department of Gynecology and Obstetrics and Department of Oncology, Hai’an Hospital Affiliated to Nantong University, Nantong, 226600, China

* Corresponding Authors: XIAODI ZHOU. Email: email; LONGJU QI. Email: email
# These authors contributed equally to this work

TSP_BIOCELL_47404.pdf

  • 356

    View

  • 192

    Download

  • 0

    Like

Share Link