Open Access iconOpen Access

ARTICLE

MAPK9 as a therapeutic target: unveiling ferroptosis in localized prostate cancer progression

CHENG-GONG LUO1,2,#, JIAO ZHANG1,#, YUN-ZHAO AN1, XUAN LIU1, SHUAI-JIE LI1, WEI ZHANG1, KAI LI1, XU ZHAO1, DONG-BO YUAN1, LING-YUE AN1, WEI CHEN2, YE TIAN1,*, BIN XU1,*

1 Department of Urology, Guizhou Provincial People’s Hospital, Guiyang, China
2 Department of Urology, First Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, China

* Corresponding Authors: YE TIAN. Email: email; BIN XU. Email: email
# These authors contributed equally to this work

TSP_BIOCELL_48878.pdf

  • 497

    View

  • 194

    Download

  • 0

    Like

Share Link