Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Stock Price Forecasting: An Echo State Network Approach

Guang Sun1, Jingjing Lin1,*, Chen Yang1, Xiangyang Yin1, Ziyu Li1, Peng Guo1,2, Junqi Sun3, Xiaoping Fan1, Bin Pan1

1 Hunan University of Finance and Economics, Changsha, China
2 University Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, Malaysia
3 Yali High School International Department, Changsha, China

* Corresponding Author: Jingjing Lin. Email: email

TSP_CSSE_14189.pdf

  • 2829

    View

  • 2045

    Download

  • 1

    Like

Share Link