Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Evidence Mechanism of Power Dispatching Instruction Based on Blockchain

Jian Geng1,*, Shaoyuan Yu1, Ailin Chen1, Hao Wang2, Bo Yan3, Liang Li3, Lei Song3, Qirun Wang4

1 China Electric Power Research Institute, Nanjing, 210003, China
2 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, Nanjing, 210008, China
3 State Grid Jibei Electric Power Company, Beijing, 100053, China
4 School of Engineering and Technology, University of Hertfordshire, Hertford, AL10 9EU, UK

* Corresponding Author: Jian Geng. Email: email

TSP_CSSE_26948.pdf

  • 1501

    View

  • 906

    Download

  • 0

    Like

Share Link