Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

MBE: A Music Copyright Depository Framework Incorporating Blockchain and Edge Computing

Jianmao Xiao1, Ridong Huang1, Jiangyu Wang1, Zhean Zhong1, Chenyu Liu1, Yuanlong Cao1,*, Chuying Ouyang2

1 School of Software, Jiangxi Normal University, Nanchang, 330027, China
2 Department of Physics, Jiangxi Normal University, Nanchang, 330027, China

* Corresponding Author: Yuanlong Cao. Email: email

TSP_CSSE_39716.pdf

  • 500

    View

  • 295

    Download

  • 1

    Like

Share Link