Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Diffusion of a Nonvolatile Fuel Spray in Swirl Flow

Yanju Wei1,*, Jie Zhang1, Shengcai Deng1, Yajie Zhang1, Yajing Yang2, Hao Chen3

1 School of Energy and Power Engineering, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, 710049, China
2 State Key Laboratory of Mechanical Strength and Vibration, School of Aerospace, Xi’an Jiaotong University, Xi’an, 710049, China
3 School of Automobile, Chang’an University, Xi’an, 710061, China

* Corresponding Author: Yanju Wei. Email: email

TSP_ENERGY_12482.pdf

  • 1843

    View

  • 1147

    Download

  • 0

    Like

Share Link