Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Off-Design Performance of Gas Turbine Power Units with Alternative Load-Control Strategies

Zhiqiang Pan1, Zhiwen Lin1, Kunle Fan2, Cheng Yang2,*, Xiaoqian Ma2

1 Guangzhou Zhujiang LNG Power Generation Co., Ltd., Guangzhou, 511457, China
2 School of Electric Power, South China University of Technology, Guangzhou, 510640, China

* Corresponding Author: Cheng Yang. Email: email

TSP_ENERGY_13585.pdf

  • 2065

    View

  • 1502

    Download

  • 1

    Like

Share Link