Open Access iconOpen Access

REVIEW

crossmark

Progress on Heat Transfer in Fractures of Hot Dry Rock Enhanced Geothermal System

Yiya Wang, Hailong Yu*, Shucheng Wu, Li Liu, Liuyang Huang, Baozhong Zhu, Yunlan Sun, Enhai Liu

School of Petroleum Engineering, Changzhou University, Changzhou, China

* Corresponding Author: Hailong Yu. Email: email

TSP_ENERGY_14467.pdf

  • 1596

    View

  • 1159

    Download

  • 0

    Like

Share Link