Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Enhanced Atom Search Optimization Based Optimal Control Parameter Tunning of PMSG for MPPT

Xin He1, Ping Wei2, Xiaoyan Gong1, Xiangfei Meng3, Dong Shan4, Jiawei Zhu5,*

1 Yunnan Power Grid Co., Ltd., Education and Training Evaluation Center, Kunming, 650041, China
2 Yunnan Power Grid Co., Ltd., Kunming, 650041, China
3 Yunan Dianzhong Huineng Intelligent Energy Co., Ltd., Kunming, 650041, China
4 Zhengzhou Wante Electric Co., Ltd., Zhengzhou, 450500, China
5 Chang’an University, Xi’an, 710064, China

* Corresponding Author: Jiawei Zhu. Email: email

TSP_ENERGY_15910.pdf

  • 1514

    View

  • 985

    Download

  • 0

    Like

Share Link