Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Dynamic Simulation and Performance Analysis on Multi-Energy Coupled CCHP System

Xueqin Tian1, Jinfei Sun2, Tong Xu1, Mengran Cui2, Xinlei Wang1, Jianxiang Guo2, De-gejirifu1,*, Na Wang1

1 State Grid Economic and Technological Research Institute Co., Ltd., Beijing, 102209, China
2 Qingdao University of Technology, Qingdao, 266033, China

* Corresponding Author: De-gejirifu. Email:

TSP_ENERGY_15982.pdf

  • 1101

    View

  • 605

    Download

  • 0

    Like

Share Link