Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Capacity Optimization Configuration of Hydrogen Production System for Offshore Surplus Wind Power

Yanshan Lu1, Binbin He1, Jun Jiang1, Ruixiao Lin2,*, Xinzhen Zhang2, Zaimin Yang3, Zhi Rao3, Wenchuan Meng3, Siyang Sun3

1 Guangzhou Power Supply Bureau, Guangdong Grid Corporation, Guangzhou, 510620, China
2 Sichuan Energy Internet Research Institute, Tsinghua University, Chengdu, 610042, China
3 Energy Development Research Institute Co., Ltd., China Southern Power Grid, Guangzhou, 510530, China

* Corresponding Author: Ruixiao Lin. Email: email

TSP_ENERGY_42328.pdf

  • 265

    View

  • 310

    Download

  • 0

    Like

Share Link