Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

External UHF Sensor for GIS PD Insulation Defect from Resin Hole

Li Xiao1,2, Xu Yang1,2,*, Guozhi Zhang1,2, Lin Cheng1,2, Yi Jiang1,2, Chuanxian Luo1,2, Jing Zhang1,2

1 Nanrui Group (State Grid Electric Power Research Institute) Co., Ltd., Nanjing, 211006, China
2 Wuhan Nari Limited Liability Company of State Grid Electric Power Research Institute, Wuhan, 430074, China

* Corresponding Author: Xu Yang. Email: email

TSP_ENERGY_25530.pdf

  • 568

    View

  • 492

    Download

  • 0

    Like

Share Link