Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Optimization of a Diesel Injector Nozzle

Yaofei Zhang1, Guoxiang Li1, Shuzhan Bai1, Ke Sun1,*, Guihua Wang1,*, Yujie Jia2, Zhengxian Fang2

1 School of Energy and Power Engineering, Shandong University, Jinan, 250061, China
2 Longkou Longbeng Diesel Injection High Technology Equipment Co., Ltd., Longkou, 265018, China

* Corresponding Authors: Ke Sun. Email: email; Guihua Wang. Email: email

TSP_FDMP_28804.pdf

  • 684

    View

  • 303

    Download

  • 0

    Like

Share Link