Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Influence of Trailing-Edge Wear on the Vibrational Behavior of Wind Turbine Blades

Yuanjun Dai1,2,*, Xin Wei1, Baohua Li1, Cong Wang1, Kunju Shi1

1 Mechanical College, Shanghai Dian Ji University, Shanghai, 201306, China
2 College of Energy Engineering, Xinjiang Institute of Engineering, Urumqi, 830091, China

* Corresponding Author: Yuanjun Dai. Email: email

TSP_FDMP_42434.pdf

  • 417

    View

  • 142

    Download

  • 0

    Like

Share Link