Open Access iconOpen Access

ARTICLE

A HYBRID CELLULAR AUTOMATON METHOD FOR STRUCTURAL TOPOLOGY OPTIMIZATION WITH MECHANICAL AND HEAT CONSTRAINTS

Xiaolei Denga,b,c,*,† , Jin Wangd , Jinyu Zhoua, Hongcheng Shena, Zefeng Shenga, Jianglin Zhanga, Xiaowen La, Changxiong Xiea

a Key Laboratory of Air-driven Equipment Technology of Zhejiang Province, Quzhou University, Quzhou, Zhejiang, 324000, China
b Key Laboratory of 3D Printing Process and Equipment of Zhejiang Province, Zhejiang University, Hangzhou, Zhejiang, 310027, China
c Zhejiang Yonglida CNC Technology Co., Ltd., Quzhou, Zhejiang, 324000, China
d College of Engineering, Southwest Petroleum University, Nanchong, Sichuan, 637800, China
* Quzhou University, Quzhou, Zhejiang, 324000, China
† Corresponding author. Email: dxl@zju.edu.cn

TSP_FHMT_13.pdf

  • 388

    View

  • 238

    Download

  • 1

    Like

Share Link