Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Numerical Optimization Algorithm for Unsteady Flows of Rotor Based on Web Service

Jilin Zhang1,4,5, Xuechao Liu1,5, Jian Wan2,1,5, Yongjian Ren1,5, Binglin Xu1,5, Jianfan He1,5, Yuchen Fan1,5, Li Zhou1,5, Zhenguo Wei6, Juncong Zhang6, Jue Wang3

1 School of Computer Science and Technology, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou 310018, China
2 Zhejiang University of Science and Technology, Hangzhou 310023, China
3 Computer Network Information Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
4 State Key Laboratory of Computer Architecture, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China
5 Key Laboratory of Complex Systems Modeling and Simulation, Ministry of Education, Hangzhou 310018, China
6 Zhejiang Dawning Information Technology Co., Ltd, Hangzhou 310051, China

* Corresponding Author: Jian Wan, email

TSP_IASC_100000109.pdf

  • 1233

    View

  • 1016

    Download

  • 0

    Like

Share Link