Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Research on Thunderstorm Identification Based on Discrete Wavelet Transform

Xiaopeng Li1, Ziyuan Xu3,4, Jin Han1,*, Xingming Sun1,2, Yi Cao5

1 Nanjing University of Information Science & Technology, Nanjing, 210044, China
2 Engineering Research Center of Digital Forensics, Ministry of Education, Nanjing, 201144, China
3 Nanjing University (Suzhou) high and New Technology Research Institute, Suzhou, 215123, China
4 Jiangsu Union Technical Institute, Wuxi, 214145, China
5 Department of Electrical and Computer Engineering, University of Windsor, Windsor, N9B 3P4, Canada

* Corresponding Author: Jin Han. Email: email

TSP_IASC_23261.pdf

  • 1235

    View

  • 745

    Download

  • 1

    Like

Share Link