Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Experimental Evaluation of Flexural Behavior of Stress Laminated Timber Decks

Qingguo Ben1, Congcong Zhang2, Benkai Shi2, Huifeng Yang2,*

1 JSTI Group, Nanjing, 210017, China
2 Nanjing Tech University, Nanjing, 211816, China

* Corresponding Author: Huifeng Yang. Email: email

TSP_JRM_22344.pdf

  • 1635

    View

  • 857

    Download

  • 0

    Like

Share Link