Open Access iconOpen Access

REVIEW

Mechanical Properties and Durability of Sustainable Concrete Manufactured Using Ceramic Waste: A Review

Peng Zhang1, Peishuo Zhang1, Jingjiang Wu2, Zhenhui Guo2, Yong Zhang2, Yuanxun Zheng1,*

1 School of Water Conservancy Engineering, Zhengzhou University, Zhengzhou, 450001, China
2 Communications Construction Company of CSCEC 7th Division Co., Ltd., Zhengzhou, 450004, China

* Corresponding Author: Yuanxun Zheng. Email: email

TSP_JRM_23290.pdf

  • 1330

    View

  • 824

    Download

  • 0

    Like

Share Link