Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Surfactant-Modified Hydrophobic Biochar Derived from Laver (Porphyra haitanensis) with Superior Removal Performance for Kitchen Oil

Jiaxing Sun1, Lili Ji1,*, Qianrui He1, Ran Li1, Xiaoyue Xia2, Yaning Wang1, Yi Yang2, Lu Cai3, Jian Guo2

1 National Marine Facilities Aquaculture Engineering Technology Research Center, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, 316022, China
2 College of Food and Medical, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, 316022, China
3 Institute of Ocean Higher Education, Zhejiang Ocean University, Zhoushan, 316022, China

* Corresponding Author: Lili Ji. Email: email

TSP_JRM_27160.pdf

  • 534

    View

  • 281

    Download

  • 0

    Like

Share Link