Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Comparison of Combustion Characteristics of Tars Produced with Tobacco Stem Biomass Gasification

Bo Chen1, Mingjun Wang2, Bo Liu3,*, Chunping Lu4, Guohai Jia1, Yong Chao5, Chao Zhong1

1 School of Mechanical Engineering, Hunan Institute of Engineering, Xiangtan, 411104, China
2 School of Automotive Engineering, Xiangtan Institute of Technology, Xiangtan, 411100, China
3 School of Electrical and Information Engineering, Hunan Institute of Engineering, Xiangtan, 411104, China
4 China Metallurgic Jingcheng (Xiangtan) Heavy Industry Equipment Co., Ltd., Xiangtan, 411100, China
5 Hunan Shuanghuan Fiber Molding Machinery Co., Ltd., Xiangtan, 411100, China

* Corresponding Author: Bo Liu. Email: email

TSP_JRM_31521.pdf

  • 1076

    View

  • 354

    Download

  • 0

    Like

Share Link