Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Effect of Steam Explosion Technology Main Parameters on Moso Bamboo and Poplar Fiber

Biqing Shu1,2, Qin Ren1, Lu Hong1, Zhongping Xiao2, Xiaoning Lu1,*, Wenya Wang2, Junbao Yu2,Naiqiang Fu2, Yiming Gu2, Jinjun Zheng2

1 The College of Materials Science and Engineering, Nanjing Forestry University, Nanjing, 210037, China
2 College of Civil Engineering, Yangzhou Polytechnic Institute, Yangzhou, 225127, China

* Corresponding Author: Xiaoning Lu. Email: email

TSP_JRM_12932.pdf

  • 3017

    View

  • 1710

    Download

  • 0

    Like

Share Link