Open Access iconOpen Access

ABSTRACT

Associations between Carotid Bifurcation Geometry and Atherosclerotic Plaque Vulnerability: A Chinese Atherosclerosis Risk Evaluation II Study

Peirong Jiang1, Zhensen Chen2, Daniel S. Hippe2, Hiroko Watase3, Bin Sun1, Ruolan Lin1, Zheting Yang1, Yunjing Xue1,*, Xihai Zhao4,*, Chun Yuan2,4

1 Department of Radiology, Fujian Medical University Union Hospital, Fuzhou, 350001, China.
2 Department of Radiology, University of Washington, Seattle, WA, 98109, United States.
3 Department of Surgery, University of Washington, Seattle, WA, 98109, United States.
4 Center for Biomedical Imaging Research, Department of Biomedical Engineering, School of Medicine, Tsinghua University, Beijing, 100084, China.
* Corresponding Author: Yunjing Xue, Email: xueyunjing@126.com; Xihai Zhao., Email: xihaizhao@tsinghua.edu.cn.

TSP_MCB_7394.pdf

  • 2430

    View

  • 1284

    Download

  • 1

    Like

Share Link