Open Access iconOpen Access

ARTICLE

miR-188-5p Suppresses Gastric Cancer Cell Proliferation and Invasion via Targeting ZFP91

Yuping Peng, Xuning Shen, Honggang Jiang, Zhiheng Chen, Jiaming Wu, Yi Zhu, Yuan Zhou, Jin Li

Department of Gastrointestinal Surgery, Jiaxing First Hospital, Jiaxing, Zhejiang Province, P.R. China

TSP_OR_96504018.pdf

  • 571

    View

  • 420

    Download

  • 0

    Like

Share Link