Open Access iconOpen Access

ARTICLE

miR-188-5p Suppresses Gastric Cancer Cell Proliferation and Invasion via Targeting ZFP91

Yuping Peng, Xuning Shen, Honggang Jiang, Zhiheng Chen, Jiaming Wu, Yi Zhu, Yuan Zhou, Jin Li

Department of Gastrointestinal Surgery, Jiaxing First Hospital, Jiaxing, Zhejiang Province, P.R. China

TSP_OR_96504018.pdf

  • 574

    View

  • 425

    Download

  • 0

    Like

Share Link