Open Access iconOpen Access

ARTICLE

NET1 Enhances Proliferation and Chemoresistance in Acute Lymphoblastic Leukemia Cells

Hongbo Sun*1, Zhifu Zhang*1, Wei Luo*, Junmin Liu*, Ye Lou, Shengmei Xia

* Department of Hematology, Shenzhen Longhua People’s Hospital, Shenzhen, P.R. China
† Department of Hematology, Daqing Oilfield General Hospital, Daqing, P.R. China
‡ Department of Neurology, Shenzhen Longhua People’s Hospital, Shenzhen, P.R. China

TSP_OR_96504019.pdf

  • 578

    View

  • 331

    Download

  • 0

    Like

Share Link