Open Access iconOpen Access

ARTICLE

miR-185 Inhibits the Proliferation and Invasion of Non-Small Cell Lung Cancer by Targeting KLF7

Lili Zhao*, Yao Zhang*, Jiaoxia Liu*, Wei Yin, Dan Jin, Dandan Wang*, Wei Zhang*

* Affiliated Hongqi Hospital of Mudanjiang Medical University, Mudanjiang City, P.R. China
† Mudanjiang Forestry Hospital, Mudanjiang City, P.R. China
‡ Mudanjiang Women and Children’s hospital, Mudanjiang City, P.R. China

TSP_OR_96504018.pdf

  • 543

    View

  • 365

    Download

  • 0

    Like

Share Link