Open Access iconOpen Access

ARTICLE

The Comprehensive Analysis of Efficacy and Safety of CalliSpheres® Drug-Eluting Beads Transarterial Chemoembolization in 367 Liver Cancer Patients: A Multiple-Center, Cohort Study

Zhiyi Peng*1, Guohong Cao†1, Qinming Hou, Ling Li§, Shihong Ying*, Junhui Sun, Guanhui Zhou, Jian Zhou#, Xin Zhang*, Wenbin Ji**, Zhihai Yu††, Tiefeng Li‡‡, Dedong Zhu§, Wenhao Hu§§, Jiansong Ji¶¶, Haijun Du##, Changsheng Shi***, Xiaohua Guo†††, Jian Fang‡‡‡, Jun Han§§§, Wenjiang Gu¶¶¶, Xiaoxi Xie###, Zhichao Sun****, Huanhai Xu††††, Xia Wu‡‡‡‡, Tingyang Hu§§§§, Jing Huang¶¶¶¶, Hongjie Hu‡‡‡‡, Jiaping Zheng####, Jun Luo####, Yutang Chen####, Wenqiang Yu§§§§, Guoliang Shao####

* Department of Radiology, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
† Department of Radiology, Shulan (Hangzhou) Hospital, Zhejiang University International Hospital, Hangzhou, China
‡ Department of Radiology, Xixi Hospital of Hangzhou, Hangzhou 6th People’s Hospital, Hangzhou, China
§ Department of Liver Oncology, Ningbo No. 2 Hospital, Ningbo, China
¶ Hepatobiliary and Pancreatic Interventional Treatment Center, Division of Hepatobiliary and Pancreatic Surgery, The First Affiliated Hospital, College of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
# Department of Radiology, Hangzhou Cancer Hospital, Hangzhou, China
** Department of Radiology, Taizhou Hospital of Zhejiang Province, Linhai, China
†† Department of Vascular and Interventional Radiology, The Affiliated Hospital of Medical College of Ningbo University, Ningbo, China
‡‡ Department of Radiology, Beilun District People’s Hospital of Ningbo, Ningbo, China
§§ Department of Intervention,The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China
¶¶ Department of Radiology, Lishui Central Hospital, Lishui Hospital of Zhejiang University, The Fifth Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Lishui, China
## Department of Intervention, Dongyang People’s Hospital, Dongyang, China
*** Department of Intervention, The Third Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Ruian, China
††† Department of Intervention, Jinhua Central Hospital, Jinhua, China
‡‡‡ Department of Hepatobiliary Surgery, Quzhou People’s Hospital, Quzhou, China
§§§ Department of Intervention, Jiaxing First Hospital, Jiaxing, China
¶¶¶ Department of Intervention, Jiaxing Second Hospital, Jiaxing, China
### Interventional Center, Xinchang People’s Hospital, Shaoxing, China
**** Department of Radiology, The First Affiliated Hospital of Zhejiang Chinese Medical University, Hangzhou, China
†††† Division of Digestive Endoscopy, Yueqing City People’s Hospital, Yueqing, China
‡‡‡‡ Department of Radiology, Sir Run Run Shaw Hospital, Zhejiang University College of Medicine, Hangzhou, China
§§§§ Department of Intervention, Zhejiang Provincial People’s Hospital, Hangzhou, China
¶¶¶¶ Department of Hepatobiliary Surgery, Ningbo Medical Center, Lihuili Eastern Hospital, Ningbo, China
#### Department of Intervention, Zhejiang Cancer Hospital, Hangzhou, China

TSP_OR_96504019.pdf

  • 539

    View

  • 443

    Download

  • 0

    Like

Share Link