Open Access iconOpen Access

REVIEW

CD13: A Key Player in Multidrug Resistance in Cancer Chemotherapy

Qie Guo*, Xiao Li*, Meng-Na Cui*, Jia-Lin Sun*, Hong-Yan Ji*, Bei-Bei Ni*, Mei-Xing Yan

* Department of Clinical Pharmacy, The Affiliated Hospital of Qingdao University, Qingdao, Shandong, P.R. China
† Department of Pharmacy, Qingdao Women and Children’s Hospital, Qingdao, Shandong, P.R. China

TSP_OR_96504020.pdf

  • 502

    View

  • 444

    Download

  • 0

    Like

Share Link