Open Access iconOpen Access

ARTICLE

miR-142-5p Inhibits Cell Invasion and Migration by Targeting DNMT1 in Breast Cancer

Hui Li*1, Han-Han Li†1, Qian Chen‡1, Yu-Yang Wang, Chang-Chang Fan, Yuan-Yuan Duan, You Huang, Hui-Min Zhang, Jia-Peng Li, Xiao-Yu Zhang, Yuan Xiang, Chao-Jiang Gu, Li Wang§, Xing-Hua Liao, Tong-Cun Zhang‡¶

* Department of Hematology and Nephrology, Tianyou Hospital Affiliated to Wuhan University of Science and Technology, Hubei, P.R. China
† Nanjing Vazyme Biotech Co. Ltd., Nanjing, P.R. China
‡ College of Life Sciences and Health, Wuhan University of Science and Technology, Hubei, P.R. China
§ School of Resource and Environmental Engineering, Wuhan University of Science and Technology, Hubei, P.R. China
¶ Key Laboratory of Industrial Fermentation Microbiology, Ministry of Education and Tianjin, College of Biotechnology, Tianjin University of Science and Technology, Tianjin, P.R. China

TSP_OR_96504021.pdf

  • 613

    View

  • 402

    Download

  • 0

    Like

Share Link