Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Mutations in epigenetic regulator KMT2C detected by liquid biopsy are associated with worse survival in prostate cancer patients

SHA ZHU#, NANWEI XU#, JIAYU LIANG, FENGNIAN ZHAO, ZILIN WANG, YUCHAO NI, JINDONG DAI, JINGE ZHAO, XINGMING ZHANG, JUNRU CHEN, GUANGXI SUN, PENGFEI SHEN*, HAO ZENG*

Department of Urology, Institute of Urology, West China Hospital, Sichuan University, Chengdu, 610041, China

* Corresponding Authors: PENGFEI SHEN. Email: email; HAO ZENG. Email: email

TSP_OR_28321.pdf

  • 859

    View

  • 460

    Download

  • 0

    Like

Share Link