Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Metabolic Profiling in Banana Pseudo-Stem Reveals a Diverse Set of Bioactive Compounds with Potential Nutritional and Industrial Applications

Guiming Deng1,2,3, Ou Sheng1,2,3, Fangcheng Bi1,2,3, Chunyu Li1,2,3, Tongxin Dou1,2,3, Tao Dong1,2,3, Qiaosong Yang1,2,3, Huijun Gao1,2,3, Jing Liu4, Xiaohong Zhong4, Miao Peng4, Ganjun Yi1,2,3, Weidi He1,2,3, Chunhua Hu1,2,3,*

1 Institute of Fruit Tree Research, Guangdong Academy of Agricultural Sciences, Guangzhou, 510640, China
2 Key Laboratory of South Subtropical Fruit Biology and Genetic Resource Utilization, Ministry of Agriculture, Guangzhou, 510640, China
3 Key Laboratory of Tropical and Subtropical Fruit Tree Research, Guangzhou, 510640, China
4 Horticulture and Landscape College, Hunan Agricultural University, Changsha, 410128, China

* Corresponding Author: Chunhua Hu. Email: email

TSP_PHYTON_10970.pdf

  • 2930

    View

  • 2038

    Download

  • 1

    Like

Share Link