Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Screening of Bacillus subtilis HAAS01 and Its Biocontrol Effect on Fusarium wilt in Sweet Potato

Chengyang Li1,2,#, Lianjun Wang1,#, Shasha Chai1,#, Yinghua Xu1,2, Chong Wang1,2, Yi Liu1,2, Jian Lei1, Xiaojie Jin1, Xianliang Cheng1, Yuanyuan Yang1, Xinsun Yang1,*, Wenying Zhang2,*

1 Food Crops Institute of Hubei Academy of Agricultural Sciences, Hubei Engineering and Technology Research Center of Sweet Potato, Hubei Key Laboratory of Food Crop Germplasm and Genetic Improvement, Wuhan, 430064, China
2 Research Center of Crop Stresses Resistance Technologies, Yangtze University, Jingzhou, 434025, China

* Corresponding Authors: Xinsun Yang. Email: email; Wenying Zhang. Email: email
# These authors contributed equally to this work

TSP_PHYTON_20192.pdf

  • 1134

    View

  • 645

    Download

  • 0

    Like

Share Link