Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Pollination Biology of the Endangered Herbal Medicines Dendrobium chrysotoxum (Orchidaceae)

Kai Luo1, Yanbing Bai1, Yan Jiang1, Guiling Li1, Min Jia1, Yongguo He1, Zhijun Yao1, Ziwei Xiao1, Xiaoqiong Liu1, Wenjie Liu2, Shanshan Yin1,*, Zesheng Li1,*

1 Medicinal Plant Research Center, Dehong Tropical Agriculture Research Institute of Yunnan, Ruili, 678600, China
2 Human Resources Management Office, The People’s Hospital of Xiangyun, Xiangyun, 672100, China

* Corresponding Authors: Shanshan Yin. Email: email; Zesheng Li. Email: email

TSP_PHYTON_28232.pdf

  • 2348

    View

  • 544

    Download

  • 0

    Like

Share Link