Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Exogenous melatonin alleviated growth inhibition and oxidative stress induced by drought stress in apple rootstock

MEIGE WANG, JUAN GONG, CHUNHUI SONG, ZHENGYANG WANG, SHANGWEI SONG, JIAN JIAO, MIAOMIAO WANG, XIANBO ZHANG*, TUANHUI BAI*

College of Horticulture, Henan Agricultural University, Zhengzhou, 450002, China

* Corresponding Authors: XIANBO ZHANG. Email: email; TUANHUI BAI. Email: email

TSP_BIOCELL_18934.pdf

  • 1487

    View

  • 765

    Download

  • 0

    Like

Share Link