Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Transient Simulation and Optimization of Regional Integrated Energy System

Xueqin Tian1, Mengran Cui2, Tong Xu1, Jinfei Sun2, Xinlei Wang1, Jiangxiang Guo2, De-Gejirifu1,*, Na Wang1

1 State Grid Economic and Technological Research Institute Co., Ltd., Beijing, 102209, China
2 Qingdao University of Technology, Qingdao, 266033, China

* Corresponding Author: De-Gejirifu. Email: email

TSP_ENERGY_15984.pdf

  • 1167

    View

  • 581

    Download

  • 0

    Like

Share Link