Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Short-Term Wind Power Prediction Based on Combinatorial Neural Networks

Tusongjiang Kari1, Sun Guoliang2, Lei Kesong1, Ma Xiaojing1,*, Wu Xian1

1 School of Electrical Engineering, Xinjiang University, Urumqi, 830017, China
2 Anhui Nari Jiyuan Electric Power System Tech Co. LTD, Hefei, 230088, China

* Corresponding Author: Ma Xiaojing. Email: email

TSP_IASC_37012.pdf

  • 720

    View

  • 414

    Download

  • 0

    Like

Share Link