Open Access iconOpen Access

REVIEW

Research Progress of Eco-Friendly Portland Cement Porous Concrete: A Review

Xin Cai1,2, Fan Li1, Xingwen Guo2,*, Ren Li3, Yanan Zhang1, Qinghui Liu2, Minmin Jiang4

1 College of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Hohai University, Nanjing, 210000, China
2 College of Mechanics and Materials, Hohai University, Nanjing, 210000, China
3 Jiangsu Jiuding Green Concrete Corporation, Yangzhou, 225000, China
4 China Three Gorges Corporation, Beijing, 100000, China

* Corresponding Author: Xingwen Guo. Email: email

TSP_JRM_22684.pdf

  • 1483

    View

  • 678

    Download

  • 0

    Like

Share Link