Open Access iconOpen Access

REVIEW

Hydrochar Pelletization towards Solid Biofuel from Biowaste Hydrothermal Carbonization

Ao Li, Kai Jin, Jinrui Qin, Zhaowei Huang, Yu Liu, Rui Chen, Tengfei Wang*, Junmin Chen*

Faculty of Geosciences and Environmental Engineering, Southwest Jiao Tong University, Chengdu, 611756, China

* Corresponding Authors: Tengfei Wang. Email: email; Junmin Chen. Email: email

TSP_JRM_24889.pdf

  • 2076

    View

  • 888

    Download

  • 0

    Like

Share Link