Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Experimental Study of Mode-I and Mode-II Interlaminar Fracture Characteristics of Poplar LVL

Zhongping Xiao1, Chen Li1,2, Biqing Shu1, Shukai Tang2, Xinghuan Yang2, Yan Liu2,*

1 College of Civil Engineering, Yangzhou Polytechnic Institute, Yangzhou, 225127, China
2 College of Civil Science and Engineering, Yangzhou University, Yangzhou, 225127, China

* Corresponding Author: Yan Liu. Email: email

TSP_JRM_20751.pdf

  • 1184

    View

  • 656

    Download

  • 0

    Like

Share Link