Open Access iconOpen Access

ARTICLE

Ursolic Acid Attenuates TGF-b1-Induced Epithelial–Mesenchymal Transition in NSCLC by Targeting Integrin aVb5/MMPs Signaling

Jun Shan Ruan*†, Huan Zhou*, Lin Yang, Ling Wang*, Zong Sheng Jiang§, Hong Sun*, Shao Ming Wang*†

* Fujian Provincial Hospital, Shengli Clinical Medical College of Fujian Medical University, Fujian, P.R. China
† Molecular Biology Laboratory of Traditional Chinese Medicine, Fujian Provincial Hospital, Fujian, P.R. China
‡ Fujian Medical University Cancer Hospital, Fujian, P.R. China
§ The School of Pharmacy, Fujian Medical University, Fujian, P.R. China

TSP_OR_96504017.pdf

  • 548

    View

  • 363

    Download

  • 0

    Like

Share Link