Open Access iconOpen Access

ARTICLE

The Endosperm-Specific Expression of YUCCA Genes Enhances Rice Grain Filling

Huijun Jiang1,#, Kaien Zhai3,#, Xiaofan Ye3,#, Tianwei Hu2, Jieming Jiang4, Xiaoqiu Dong1, Weihuai Pan1, Jianwei Pan2, Jianxin Shou1,*

1 College of Life Sciences, Shaoxing University, Shaoxing, 312000, China
2 College of Chemistry and Life Sciences, Zhejiang Normal University, Jinhua, 321004, China
3 School of Life Sciences, Lanzhou University, Lanzhou, 730000, China
4 School of Life Science, South China Normal University, Guangzhou, 510631, China

* Corresponding Author: Jianxin Shou. Email: email
# These authors contributed equally to this work

TSP_PHYTON_21474.pdf

  • 1303

    View

  • 557

    Download

  • 0

    Like

Share Link