Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Cloning of the Soybean sHSP26 Gene and Analysis of Its Drought Resistance

Siyan Liu1,*, Jinfeng Liu1, Yuzhe Zhang1, Yushi Jiang1, Shaowang Hu1, Andi Shi1, Qiyao Cong1, Shuyan Guan2,*, Jing Qu2, Yao Dan1

1 College of Life Sciences, Jilin Agricultural University, Changchun, 130118, China
2 College of Agronomy, Jilin Agricultural University, Changchun, 130118, China

* Corresponding Authors: Siyan Liu. Email: email; Shuyan Guan. Email: email

TSP_PHYTON_18836.pdf

  • 1400

    View

  • 938

    Download

  • 0

    Like

Share Link