Open Access iconOpen Access

ARTICLE

crossmark

Cloning and Drought Resistance Analysis of Soybean GmHsps_p23-like Gene

Yuzhe Zhang1,#, Guanglong Li1,#, Shaowang Hu1, Jinfeng Liu1, Yushi Jiang1, Siyan Liu2,*, Shuyan Guan2,*, Jing Qu2, Dan Yao1, Andi Shi1, Yixuan Liu1

1 College of Life Sciences, Jilin Agricultural University, Changchun, 130118, China
2 College of Agronomy, Jilin Agricultural University, Changchun, 130118, China

* Corresponding Authors: Siyan Liu. Email: email; Shuyan Guan. Email: email
# Yuzhe Zhang, Guanglong Li contributed equally to this work

TSP_PHYTON_18853.pdf

  • 1790

    View

  • 873

    Download

  • 0

    Like

Share Link